Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy ( refundacja co miesiąc) lub nie dłuższym niż 12 miesięcy ( refundacja co drugi miesiąc ), przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Szczegółową formę organizacji staży określa art 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz 674 z późn. zm) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac i interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).

 

 Czas trwania robót publicznych

Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych, zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP, nie dłużej niż 6 miesięcy (refundacja co miesiąc) lub 12 miesięcy (refundacja co drugi miesiąc).

Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Przepisy art. 51 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

 

Urząd może skierować do zatrudnienia osoby bezrobotne, dla których ustalony zostal II profil pomocy. 

 

Koszty pracodawcy

 

Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak by bezrobotny zatrudniony w ramach robót publicznych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie w przypadku pracy na pełny etat i co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracy na 1/2 etatu.

 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla organizatora robót publicznych

 

Maksymalna kwota refundacji wynagrodzenia za jedną osobę za jeden miesiąc, zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zatrudnienia bezrobotnego + ZUS od refundowanej kwoty wynagrodzenia. Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.

 

Roboty publiczne w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 etatu

  • zatrudnienie wyłącznie w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej
  • wiąże się z wykonywaniem pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem
  • okres zatrudnienia do 6 miesięcy
  • na tych zasadach roboty publiczne mogą odbywać bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom urawnionym do alimentów.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Jarosław Sobek (2014-07-09 12:48:48)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.tuchola.pl/strona/roboty-publiczne/73