Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Staże

 Rysunek przedstawia logo Funduszy Europejskich, Wojwództwa Kujawsko Pomorskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga !


Informujemy w 2016 r. Powiatowy Urząd pracy w Tucholi organizuje staże:
1 .Staże  dla bezrobotnych do 30 roku życia dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  Uczestnikami mogą być bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia, w szczególności osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach  oraz długotrwale bezrobotne.
2. Staże dla bezrobotnych  po 30 roku życia dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uczestnikami mogą być bezrobotni niepełnosprawni, bezrobotni długotrwale ( pozostający bez pracy  powyżej 12 miesięcy, bezrobotni niskowykwalifikowani (z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym i poniżej, zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym i zawodowym bez policealnego)
3. Dla bezrobotnych po 50 roku życia finansowane ze Funduszu Pracy pozyskanych ze środków rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 Staże w 2016 r. organizowane bedą na okres 5 miesięcy. 

 

Po zakończeniu stażu należy zagwarantować zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków. Pod uwagę brane będzie:

 - wywiązanie się z zawartych umów  od dnia 01.01. 2014 r. ( zatrudnienie osób po zakończeniu stażu)

-  ich efektywność zatrudnieniową tj. czy osoba bezrobotna  w okresie 3 miesięcy po zakończeniu stażu podjęła zatrudnienie lub rozpoczęła własną działalność gospodarczą

- proponowaną gwarancję zatrudnienia dla osób bezrobotnych po zakończeniu stażu.

 


 

Wyjaśnienie dotyczące obliczania dni wolnych przysługujących osobie bezrobotnej odbywającej staż.

 

 

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

 

Oznacza to, iż bezrobotny nabywa prawo do dni wolnych sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dniowych okresów. Dni wolne nie przysługują za okres krótszy niż 30 dni.

Osoby bezrobotne odbywające staż nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, dlatego też nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące pracowników w związku z tym nie przysługuje im np. urlop okolicznościowy. 

 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

 Jest to forma bezkosztowego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez osoby bezrobotne skierowane przez urząd. Zadaniem pracodawcy jest zaangażowanie wykwalifikowanego pracownika, czyli opiekuna stażu, który będzie udzielał bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Instrument ten może być realizowany przez pracodawcę w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o organizację stażu złożonego przez podmiot w określonym przez PUP terminie naboru wniosków.

 

Szczegółową formę organizacji staży określa art 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz 674 z późn. zm) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 12, poz. 1160 z 2009 r.)

 

 Do odbycia stażu urząd pracy może skierować osoby bezrobotne, dla których ustalony zostal II profil pomocy.

 Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika,
 • pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1090 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1632 i 1650 późn. zm.)
 • organizacja pozarządowa.

 Organizator stażu jest zobowiązany do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • szkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, poinformowania urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji stażu,
 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu wydania bezrobotnemu opinii,
 • dostarczenia do urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy obecności podpisanej przez bezrobotnego.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu

 • przestrzega ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy,
 • sumiennie i staranie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy,  tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • sporządza sprawozdanie z  przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Osobie bezrobotnej odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

W okresie odbywania stażu w razie nieobecności uczestnik zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA o niezdolności do pracy wskutek choroby lub inny dokument potwierdzający usprawiedliwienie nieobecności w terminie do 2 dni od daty jego wystawienia. Uczestnik stażu zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy wskutek choroby, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA.

 

Rozwiązanie umowy o staż

 

Zawarta umowa  o odbycie stażu może zostać rozwiązana z urzędu lub na wniosek bezrobotnego odbywającego staż albo organizatora stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków odbywania stażu.

 

Pozbawienie bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu

 

Bezrobotny może być pozbawiony możliwości kontynuowania stażu z urzędu lub na wniosek organizatora w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż 1 dnia stażu,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się na staż w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,    narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
 • niezdolności do pracy wskutek choroby, przez nieprzerwany okres 90 dni. Za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy w skutek choroby w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu osoby  bezrobotnej i możłiwiści kontynuowania stażu   następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 – dniowego.
 • nie przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS –ZLA. Nie przedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje        pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej a tym samym możliwości kontynuowania stażu z pierwszym dniem niezdolności do pracy. (Zaświadczenie o niezdolności do pracy należy przedstawić niezwłocznie nie później jednak niż do 2 dnia od wystawienia organizatorowi stażu)
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.          

 

 Czas trwania stażu

 

Zasadniczo okres odbywania stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Wyjątek stanowią bezrobotni do 30 roku życia, które mogą odbywać staż w okresie od 3 do 12 miesięcy. Dokładny czas trwania stażu określony jest w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. 142, poz. 1160 ).

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje stażystę?

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Czy pracodawca wydaje stażyście dokument poświadczający nabycie kwalifikacji?

Tak. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

3. Czy pracodawca ponosi koszty związane z wypłaceniem wynagrodzenia osobie odbywającej staż?

Nie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku wypłacane przez urząd pracy. Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

Jakie konsekwencje ponosi osoba bezrobotna w przypadku nieukończenia stażu?

W przypadku nieukończenia stażu z własnej winy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osoba bezrobotna:

 1. jest zobowiązana do zwrotu kosztów stażu poniesionych przez powiatowy urząd pracy,
 2. zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres wskazany jak powyżej. 

Kosztem stażu jest:

 1. koszt przejazdu, a w przypadku gdy staż odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, także koszt zakwaterowania i wyżywienia;
 2. koszt badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych.

Jakie konsekwencje ponosi osoba bezrobotna, która odmawia bądź nie podejmuje stażu po skierowaniu przez powiatowy urząd pracy?

W przypadku niepodjęcia stażu po skierowaniu przez powiatowy urząd pracy osoba zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Jarosław Sobek (2016-06-16 12:51:24)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.tuchola.pl/strona/sta%C5%BCe/112